2019-01-30 | Wezwania do zapłaty z tytułu podwójnej odpowiedzialności

Syndyk masy upadłości

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „ARKA” w upadłości

Informuje, iż wezwał:- wszystkie osoby fizyczne, które były członkami SKOK „ARKA” w dniu ogłoszenia upadłości SKOK tj. w dniu 12 lipca 2016 r. oraz

- których członkostwo ustało w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości SKOK (tj. od 12 lipca 2015 r.) (dalej łącznie: członkowie SKOK)

do podwójnej odpowiedzialności członków za straty kasy wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych w związku z § 57 ust. 4 Statutu SKOK „ARKA”.

§ 57 ust. 4 Statutu SKOK „ARKA” stanowi, że: Odpowiedzialność członków za straty powstałe
w kasie jest równa
 podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Na tej podstawie, w związku z powstałą w SKOK stratą, Syndyk podjął decyzję, że każdy członek SKOK zobowiązany jest do dopłaty 100% wartości posiadanych i wpłaconych udziałów. 

Syndyk zastrzega, że brak wpłaty będzie skutkował tym, że Syndyk będzie jej dochodził w pełnej wysokości na drodze postępowania sądowego, co w przypadku przegrania przez członka SKOK sporu, spowoduje wzrost roszczenia o koszty sądowe i ewentualne koszty egzekucyjne. Syndyk może też zbyć roszczenie na rzecz podmiotu trzeciego, który również będzie mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego celem jego dochodzenia.

Poniżej podajemy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wezwań do zapłaty z tytułu podwójnej odpowiedzialności.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami

 

1)    Dlaczego jestem wzywana/-y do zapłaty ?

Ponieważ SKOK „ARKA” odnotowała stratę, która była przesłanką ogłoszenia jej upadłości przez Sąd w dniu 12 lipca 2016 r.Zgodnie ze wskazanymi w wezwaniu regulacjami prawnymi członkowie SKOK „ARKA” (oraz byli członkowie, jeśli ich uczestnictwo w SKOK „ARKA” ustało po 12 lipca 2015 r.) są odpowiedzialni za straty Kasy Spółdzielczej. Zgodnie z § 57 ust. 4 Statutu SKOK „ARKA” odpowiedzialność za stratę poszczególnych członków jest równa dwukrotności wpłaconego udziału.

2)    Od kilku (kilkunastu) lat nie korzystałam/-em z usług finansowych SKOK „ARKA”. Czy wezwanie mnie dotyczy?

Tak, dotyczy.Usługi Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych są skierowane wyłącznie do członków.
Chcąc skorzystać z jakiejkolwiek usługi finansowej SKOK „ARKA” (np. założyć lokatę, zaciągnąć kredyt - choćby pojedynczy, kilkanaście lat temu) musieli Państwo formalnie przystąpić do SKOK „ARKA” składając „deklarację członkowską”, tym samym stając się „uczestnikiem” SKOK. Członkostwo w SKOK nie wygasa „z automatu” (np. po spłacie kredytu), ale trwa przez czas nieograniczony, aż do jego wypowiedzenia (z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Skoro są Państwo członkami SKOK „ARKA” albo byli członkami do dnia 12 lipca 2015 r. - są Państwo odpowiedzialni za jej straty na zasadach określonych w wezwaniu.  

3)    Czy moja odpowiedzialność za straty SKOK „ARKA” może być jeszcze większa?

Nie, nie może.Co do zasady odpowiedzialność członków SKOK za straty jest ograniczona tylko do dwukrotności wpłaconych udziałów. Wraz z zapłatą kwoty określonej w wezwaniu ta odpowiedzialność ustanie (co dokumentuje dowód wpłaty, który należy zachować).

4)    Co się stanie jeśli nie zapłacę kwoty wskazanej w wezwaniu Syndyka?

Brak wpłaty może skutkować tym, że Syndyk będzie dochodził tej kwoty przed sądem.Przegranie przez Pana/Panią sporu przed sądem, może spowodować dodatkowo konieczność pokrycia kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku konieczności wyegzekwowania należności na drodze egzekucyjnej koszty te wzrosną o koszty postępowania egzekucyjnego. Wysokość powyżej wskazanych kosztów regulują odpowiednie przepisy, nie mniej mogą one potencjalnie przekroczyć wysokość żądanego roszczenia. Syndyk może również sprzedać niezapłacone roszczenie na rzecz podmiotu trzeciego (np. firmy windykacyjnej), która samodzielnie będzie dochodziła tej kwoty.

5)    Czy przed wytoczeniem mi sprawy sądowej, otrzymam jeszcze jakąś korespondencję?

Wezwanie ma charakter ostateczny.Oznacza to, że przed ewentualnym wniesieniem sprawy do Sądu, nie otrzymają już Państwo żadnej innej korespondencji.

6)    Czy mogę wnioskować o umorzenie żądanego zobowiązania (jego odroczenie, rozłożenie na raty itp.) ?

Syndyk Masy Upadłości nie jest uprawniony do samodzielnego umarzania zobowiązań, odraczania ich spłaty (np. na raty).Co do zasady rolą Syndyka jest ściągnięcie całości zobowiązań upadłego i ich podział pomiędzy wierzycieli.

7)    Jak mogę dokonać wpłaty (jak wypełnić poszczególne pola przelewu) ?

Wpłaty można dokonać w każdy sposób dokonywania wpłat na rachunki bankowe(np. przez system własnego banku,
w oddziale banku lub innego SKOK albo w placówkach Poczty Polskiej). Przelewu należy dokonać na indywidualny rachunek podany w wezwaniu. Druk przelewu proszę wypełnić następująco: ODBIORCA: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „ARKA” w Upadłości, ul. 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza; NADAWCA: [dane wpłacającego]; TYTUŁ: „pokrycie straty w SKOK ARKA przez [imię i nazwisko]”.

 

WYCIĄG Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW:

-  Art. 26 ust. 3 ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych: „Odpowiedzialność członków kasy za straty powstałe w kasie, może zostać podwyższona do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.”

- §57 ust. 4 Statutu SKOK „ARKA”: Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.”

- Art. 28 ust 2 ustawy Prawo Spółdzielcze: „ W razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.”

- Art. 135 ustawy Prawo Spółdzielcze: „Po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.”

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

e-mail: wezwanie@skokarka.pl;

telefon: 32 70 50 707 (poniedziałek-piątek, w godz. 11.00-13.00);

adres pocztowy: SKOK „ARKA” w upadłości, ul. 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Statut SKOK ARKA

Prawo Spółdzielcze

Ustawa o SKOK

<< Wstecz
Wyślij sms o treści "Arka" na nr 501 822 322, a oddzwonimy do Ciebie!
Formularz kontaktowy
X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK "ARKA"