2016-05-11 | Zawieszenie działalności SKOK ARKA oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Zawieszenie działalności SKOK Arka oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie  zawiesiła  z dniem  11  maja  2016  r. działalność  Spółdzielczej  Kasy  Oszczędnościowo  –  Kredytowej  „Arka”  w  Dąbrowie Górniczej  (SKOK  Arka)  oraz  postanowiła  wystąpić  do  właściwego  sądu  z  wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.


Ustawowy  obowiązek  wydania  decyzji  na  podstawie  art.  74k  ust.  1  ustawy o spółdzielczych  kasach  oszczędnościowo  –  kredytowych  jest  związany  z  faktem, że aktywa SKOK Arka nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.


Z dniem  28 sierpnia  2015 r. KNF ustanowiła w SKOK  Arka  zarządcę komisarycznego.
Zarządca  komisaryczny,  wykonując  decyzję  KNF,  sporządził  informację  finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta.  Opinia  z  badania informacji finansowej  SKOK Arka wpłynęła  do  KNF  w  kwietniu  2016  r.  Z  ustaleń  zarządcy  komisarycznego  wynika, że SKOK  Arka  według  stanu  na dzień  27 sierpnia  2015 r.  wykazywała  ujemne fundusze własne  w  wysokości  (-)  21,8  mln  zł  oraz  ujemny  współczynnik  wypłacalności  na poziomie (-) 22,69%, co oznacza głęboką niewypłacalność.


SKOK  Arka  nigdy  nie  otrzymała  pomocy  finansowej  z  Krajowej  Spółdzielczej  Kasy Oszczędnościowo –  Kredytowej (Kasy Krajowej). W dniu 21 maja  2015  r.  Kasa Krajowa poinformowała  SKOK  Arka  i  KNF, że obowiązek określony w art. 74c ust. 2  ustawy o skok  wypełniła  pismem  z  dnia  5  maja  2015  r. przekazując  informację  o odmowie udzielenia  pomocy.  W  dniu  13  sierpnia  2015  r.  Kasa  Krajowa  przekazała  KNF  kopię uchwały  Zarządu  Kasy  Krajowej  z  dnia  27  lipca  2015  r.,  zgodnie  z  którą  Zarząd  Kasy Krajowej  postanowił  wstrzymać  się  z  podjęciem  decyzji  dotyczącej  wniosku  z  dnia  30 czerwca 2015 r. o pomoc stabilizacyjną dla SKOK Arka w zakresie wydłużenia okresu, na jaki została przyznana  uchwałą Zarządu Kasy Krajowej z dnia 27  października 2014 r. –  do  czasu  przeanalizowania  sytuacji  finansowej  SKOK  Arka  pod  kątem  złożonego wniosku  oraz  ustalenia,  czy  wnioskowana  pomoc  wystarczy  na  ustabilizowanie  jej sytuacji finansowej według aktualnych danych finansowych.  Przy piśmie, które wpłynęło do  KNF  w  dniu  11  września  2015  r.  Kasa  Krajowa  przekazała  kopię  uchwały  Zarządu Kasy  Krajowej  z  dnia  21  sierpnia  2015  r.,  zgodnie  z  którą  Zarząd  Kasy  Krajowej postanowił wstrzymać się z  podjęciem decyzji dotyczącej wniosku SKOK Arka z dnia 30 czerwca  2015  r.  do  czasu  otrzymania  wyjaśnień,  czy  dane  przekazywane  do  Kasy Krajowej  uwzględniają  wycenę  poszczególnych  pozycji  bilansowych  według skorygowanej  ceny  nabycia  z  uwzględnieniem  efektywnej  stopy  procentowej i przeanalizowania  korekty  lub  nowego  programu  postępowania  naprawczego  SKOK Arka  w  celu  ustalenia,  czy  wnioskowana  pomoc  wystarczy  na  ustabilizowanie  sytuacji finansowej Kasy.  Następnie pismem  przekazanym do KNF w dniu  21 września 2015 r. Kasa Krajowa  poinformowała o wydaniu negatywnej  opinii  do programu postępowania naprawczego  SKOK  Arka  opracowanego  na  lata  2015–2021  (wskazując  m.in.  brak akceptacji  głównych  założeń  tego  programu)  oraz  –  mając  na  uwadze  nową  sytuację zarządczą w Kasie po ustanowieniu  zarządcy komisarycznego –  o oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonego   w  SKOK  audytu  w  celu  podjęcia  decyzji  w  sprawie  uruchomienia SKOK przyznanej pomocy.  W  dniu  9 listopada 2015 r. Kasa Krajowa przekazała  KNF kopię  uchwały  z  dnia  2  listopada  2015  r.,  zgodnie  z  którą  Zarząd  Kasy  Krajowej postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji dotyczącej wniosku z dnia 6 października 2015  r.  o  pomoc  stabilizacyjną  dla  SKOK  Arka  do  momentu  przedstawienia  przez zarządcę  komisarycznego  programu  postępowania  naprawczego  oraz  wyników  badania sprawozdania finansowego na koniec dnia poprzedzającego dzień objęcia Kasy zarządem komisarycznym,  w  celu  ustalenia,  czy  wnioskowana  pomoc  wystarczy  na  spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 74c ust. 1 i 74k  ustawy o skok  oraz w celu  ustalenia, czy działania naprawcze podejmowane przez zarządcę komisarycznego wraz z uzyskaną pomocą  zapewnią  ustabilizowanie  Kasy  w  okresie  trwania  programu  postępowania naprawczego.  W dniu 8 lutego 2016 r. Kasa Krajowa  przekazała  KNF  kopię uchwały  z dnia  1  lutego  2016 r.,  zgodnie  z  którą  Zarząd  Kasy  Krajowej  podjął  decyzję o zawieszeniu  rozpatrywania  wniosku  o  pomoc  stabilizacyjną  dla  SKOK  Arka  z  dnia 25 stycznia  2016  r.  do  momentu  przedstawienia  przez  SKOK  programu  postępowania naprawczego  oraz  wyników  z  badania  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na dzień  poprzedzający  ustanowienie  zarządcy  komisarycznego  w  Kasie,  jak  również  po przeanalizowaniu odpowiedzi Kasy na przygotowywane pismo Kasy Krajowej odnośnie założeń  naprawczych  zawartych  we  wniosku  o  pomoc  stabilizacyjną,  w  celu  ustalenia, czy wnioskowana pomoc wystarczy na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 74c ust.  1  i  74k  ustawy  o  skok  oraz  w  celu  ustalenia,  czy  działania  naprawcze  zapewnią ustabilizowanie Kasy w okresie trwania programu  ostępowania naprawczego. W dniu 19 lutego  2016  r.  Kasa  Krajowa  przekazała  KNF  kopię  uchwały  z  dnia  16  lutego 2016 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej postanowił odmówić udzielenia pomocy stabilizacyjnej  SKOK  Arka  w  oparciu  o wniosek  zarządcy  komisarycznego  z  dnia  6 października 2015 r. i  wniosek z dnia 25 stycznia 2016 r.  W związku z brakiem pomocy finansowej  z  Kasy  Krajowej  niemożliwe  stało  się  samodzielne  prowadzenie  procesu naprawczego przez SKOK Arka.


W  dniu  26  kwietnia  2016  r.  KNF  jednogłośnie  stwierdziła,  że  żadna  inna  spółdzielcza kasa  nie  posiada  zdolności  do  przejęcia  SKOK  Arka  w  sposób  mogący  zapewnić bezpieczeństwo  depozytów  zgromadzonych  w  kasie  i  umorzyła  postępowanie administracyjne  prowadzone  w  tym  przedmiocie.  Jednocześnie  Komisja  postanowiła o wszczęciu  postępowania  administracyjnego  na  podstawie  art.  74c  ust.  4  i  następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK  Arka  przez bank.  Kierując się  potrzebą  zapewnienia  otwartości  i  konkurencyjności  udziału  w  procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF poinformowała, że do dnia 9 maja 2016 r. oczekuje na zgłoszenia  banków  krajowych  zainteresowanych  udziałem  w  procesie  restrukturyzacji SKOK  Arka.  W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  KNF  nie  zgłosił  się  żaden  bank  gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Arka.


Według najnowszej sprawozdawczości na dzień 31 marca 2016  r., SKOK  Arka  posiadała ujemne  fundusze  własne  w  wysokości  (-)  26,4  mln  zł  i  wykazywała  łączne  straty  do pokrycia  w wysokości (-)  30,7  mln  zł.  Depozyty członkowskie zgromadzone przez  19,3 tys. członków SKOK Arka wynoszą 98,8 mln zł.


W  związku  z  głęboką  niewypłacalnością  SKOK  Arka  ujawnioną  przez  zarządcę komisarycznego  oraz  brakiem  perspektyw  restrukturyzacji  wobec  odmowy  udzielenia pomocy  finansowej  przez  Kasę  Krajową  i  brakiem  zgody  banków  na  przejęcie  SKOK Arka,  jedynym  rozwiązaniem  wynikającym  z  przepisów  prawa  jest  zawieszenie działalności  SKOK  Arka  i  wystąpienie  z  wnioskiem  o  ogłoszenie  upadłości  kasy, co stanowi  formalną  przesłankę  do  uruchomienia  wypłat  środków  gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). 


Zgodnie  z  ustawą  o  BFG,  gwarantowane  środki  są  wypłacane  przez  BFG  w  terminie 20 dni  roboczych  liczonych  od  dnia  złożenia  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości spółdzielczej  kasy.  W  całości  gwarantowane  są  przez  BFG  depozyty  łącznie  do równowartości  w złotych  100  000  euro,  niezależnie  od  liczby   rachunków  posiadanych przez  deponenta  w danej  SKOK.  W  przypadku  rachunku  wspólnego  każdemu  ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Szczegółowe  informacje  na  temat  systemu  gwarantowania  depozytów  są  dostępne w serwisie internetowym BFG. www.bfg.pl

<< Wstecz
Wyślij sms o treści "Arka" na nr 501 822 322, a oddzwonimy do Ciebie!
Formularz kontaktowy
X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK "ARKA"