Oświadczenie Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej ,,ARKA” w przedmiocie wdrożenia ,,Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej ,,ARKA” z/s w Dąbrowie Górniczej informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. wprowadzającej „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ,,ARKA” po zapoznaniu się z w/w Zasadami postanowiła przyjąć od dnia 01.01.2015 r. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem wyłączenia tych zasad, których stosowanie jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności Ustawę Prawo spółdzielcze, Ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych) lub których wprowadzenie byłoby dla SKOK ,,ARKA” nadmiernie uciążliwe, lub których wprowadzenie jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i specyfiki SKOK ,,ARKA”.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładamy informację o wyłączeniu stosowania wskazanych w niej zasad wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe oświadczenie dostępne jest w tym miejscu.

Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod linkiem: ,,Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w tym miejscu.

Kasa publikuje treść niniejszego oświadczenia na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w oddziałach Kasy.

 

tym miejscu dostępne są Zasady ładu Korporacyjnego SKOK "ARKA"

 

tym miejscu dostępny jest Statut SKOK "ARKA"

tym miejscu dostępny jest Schemat Organizacyjny  SKOK "ARKA"

tym miejscu dostępny jest Statut Stowarzyszenia "BARKA"

W tym miejscu dostępna jest Polityka Informacyjna SKOK "ARKA", wraz z Zakresem Informacji i Odpowiedzialności, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej Polityki

W tym miejscu dostępny jest Regulamin dostępu do dokumentów, wraz z Wnioskiem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu

W tym miejscu dostępny jest Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji, wraz z wnioskiem Skargi/ Reklamacji, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu 

 

Podstawowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „ARKA”

Wykonując obowiązek ustawowy (art. 38zj ustawy z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) informujemy, że sytuacja ekonomiczno-finansowa SKOK „ARKA” na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

 

Aktywa (zł)

77 685 369

Fundusze własne

-17 008 337 [1]

Saldo depozytów

90 196 606

Wskaźnik funduszy własnych

-21,89%

Współczynnik wypłacalności

-20,38%

Wskaźnik rezerwy płynnej

11,78%

[1] Wg Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

 

Jednocześnie podkreślamy, że depozyty Członków SKOK „ARKA” objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do wysokości 100 000 Euro.

Szczegóły gwarancji BFG dostępne są w tym miejscu